Ładowanie...

Regulamin

Twoje dane będą bezpieczne

ZASADY REALIZACJI USŁUGI ODZYSKIWANIA DANYCH

1. Celem usługi 1MEDIA jest odzyskanie utraconych przez Klienta danych z przekazanego 1MEDIA nośnika danych. Przyjmując zlecenie wykonania usługi od Klienta,1MEDIA będzie dążyć do osiągnięcia tego celu.

2. Klient przyjmuje do wiadomości iż 1MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, ukryte wady fizyczne nośnika danych, ujawnione w czasie realizacji próby o której mowa w pkt. 1. 1MEDIA nie ponosi także odpowiedzialności za pogorszenie stanu nośnika danych, które może nastąpić w rezultacie podjętych przez 1MEDIA działań, zmierzających do odzyskania informacji.

3. 1MEDIA podejmie próbę odzyskania wszystkich danych utraconych z przekazanego nośnika informacji jednak Klient przyjmuje do wiadomości iż może okazać się to niemożliwe.

4. Klient przyjmuje do wiadomości iż w określonych przypadkach, zwłaszcza gdy nośnik danych jest uszkodzony fizycznie, podejmowane przez 1MEDIA działania w celu odzyskania danych, mogą narazić Klienta na utratę gwarancji na nośnik informacji. Klient składając zlecenie akceptuje to ryzyko.

5. Klient zapewnia iż jest właścicielem nośnika danych przekazanego 1MEDIA bądź jeśli nim nie jest to że uzyskał zgodę właściciela nośnika na przekazanie go 1MEDIA. Klient zapewnia także iż wszelkie dane zapisane na nośniku są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie są objęte klauzulą tajności na podstawie stosownych przepisów.

6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych zapisanych na przekazanym nośniku, jeżeli okaże się to niezbędne w celu ich odzyskania.

7. 1MEDIA obowiązane jest chronić dane zawarte na przekazanym jej przez Klienta nośniku, a także zachować tajemnicę handlową związaną ze współpracą z Klientem i nie udostępniać żadnych informacji dotyczących Klienta bez jego zgody.

8. Informacje na temat działań podjętych przez 1MEDIA oraz użytych przez nią narzędzi i technologii stanowią jej tajemnicę.

9. Okres przechowywania odzyskanych danych przez 1MEDIA wynosi 7 dni od dnia zrealizowania usługi. Po upływie tego terminu dane zostaną bezpowrotnie usunięte, a powierzone nośniki informacji oddane Klientowi, bądź na jego żądanie i koszt zniszczone.

10. Klient przyjmuje do wiadomości iż realizacja usługi może wiązać się z koniecznością otwarcia nośnika danych w celu wymiany określonych jego części. Klient pokryje koszt części i ich wymiany. Jeżeli Klient wyrazi chęć odbioru otwartego nośnika informacji w takim stanie w jakim go powierzył 1MEDIA, zobowiązuje się do pokrycia kosztów ponownego przełożenia jego pierwotnych elementów w wysokości 600 zł netto.

11. Jeżeli Klient nie odbierze nośnika danych w ciągu tygodnia od dnia zawiadomienia go przez 1MEDIA o zakończeniu usługi, oznacza to iż Klient z własnej woli wyzbył się własności nośnika danych jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu cywilnego, nabędzie przez jego objęcie w posiadanie samoistne 1MEDIA. To samo zastrzeżenie dotyczy sytuacji gdy Klient zrezygnuje z usługi po jej zleceniu i nie odbierze powierzonego nośnika danych w ciągu tygodnia od zawiadomienia go przez 1MEDIA o możliwości odbioru nośnika.

12. Klient poniesie koszty przesyłki nośnika danych wraz z ubezpieczeniem, jeżeli nie będzie mógł odebrać nośnika osobiście.

13. Klient akceptuje powyższe zasady realizacji usługi przez 1MEDIA.